Thông qua Nghị Quyết phân bổ DS ứng cử viên

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ LONG HƯNG B

Công bố danh sách chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Ngày 29/4/2021, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Long Hưng B đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-UBBCX, ngày 22/4/2021 về việc công bố danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, tại 06 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã Long Hưng B.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ ứng cử viên

đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

– Tổng số người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 01, ấp Hưng Nhơn được phân bổ là 07 người

Số Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu tại đơn vị bầu cử là 04 người.

– Tổng số người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 02, ấp Hưng Thạnh Đông được phân bổ là 08 người

Số Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu tại đơn vị bầu cử là 05 người.

– Tổng số người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 03, ấp Hưng Lợi Tây được phân bổ là 08 người

Số Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu tại đơn vị bầu cử là 05 người.

– Tổng số người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 04, ấp Hưng Lợi Đông được phân bổ là 08 người

Số Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu tại đơn vị bầu cử là 05 người.

– Tổng số người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 05, ấp Hưng Thành Đông được phân bổ là 08 người

Số Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu tại đơn vị bầu cử là 05 người

– Tổng số người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 06, ấp Hưng Thành Tây được phân bổ là 07 người

Số Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu tại đơn vị bầu cử là 04 người.

Theo Kế hoạch số 12/KH-MT, ngày 26/4/2021 MTTQ xã sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND xã Long Hưng B, nhiệm kỳ 2021 – 2026, mỗi đơn vị bầu cử sẽ tổ chức tiếp xúc 03 điểm, từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2021 kết thúc.

Căn cứ Luật bầu cử Quốc hội và HĐND năm 2015, ngày 23/5/2021 ngày chủ nhật, là ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tất cả cử tri hãy hăng hái tham gia đi bầu cử để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của cử tri./.  

 

                                                          Long Hưng B, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Người viết

   

 

                                                                                     Lê Thị Cúc